Verified
611 Lena Street, Salmon, ID, USA
611 Lena Street Salmon Idaho 83467 US

More Than Pizza!

Pasta, Salads, Sandwiches, Wraps, Appetizers & More!


Visit Salmon Valley, Idaho